Farní adventní hra v Bohuslavicích

Aktuální GPS souřadnice pro tuto neděli (=4. ne adventní):

N 50.3108947
E 16.0814734

Farní adventní hra v Bohuslavicích

Aktuální GPS souřadnice pro tuto neděli (=3. ne adventní):

N 50.3249741
E 16.0911942

Farní adventní hra v Bohuslavicích

Přijměte pozvání na MANŽELSKOU NEBO RODINNOU ADVENTNÍ HRU!

 • Každou adventní neděli bude zveřejněna GPS pozice schránky na nástěnce kostela nebo na webových stránkách farnosti.
 • Vaším úkolem bude vyhledat schránku podle zadaných GPS souřadnic, v níž budou úkoly, které budete muset splnit vždy do následující adventní neděle. (Zelená rulička jsou úkoly pro manželské páry, žlutá rulička pro rodiny.)
 • Schránky jsou umístěny v Bohuslavicích a přilehlém okolí.
 • Schránky jsou poměrně dobře maskovány!
 • Pokud ji nenajdete sami, je možné požádat o nápovědu na tel. č.: 734 236 443.
 • DOBROVOLNÉ: Na místě, kde jste schránku objevili se můžete vyfotit a fotku poslat na e-mail: barabasovaklara@gmail.com. Fotky pak zveřejníme na nástěnce v kostele.

Aktuální GPS souřadnice pro tuto neděli (=2. ne adventní):
N 50.3135966
E 16.0911289

/vloženo 3.12.2022/


Slavnostní odhalení pamětní desky arcibiskupu Karlu Otčenáškovi

V neděli 22. května proběhne slavnostní odhalení pamětní desky arcibiskupu Karlu Otčenáškovi na kostele sv. Kateřiny v Českém Meziříčí. Obřad bude vykonán v rámci mše svaté, kterou bude celebrovat v 15,00 h Mons. Josef Kajnek, pomocný biskup královéhradecký!!! Po ukončení obřadu proběhne v kostele (kolem 16,15 h) koncert žákovského smyčcového orchestru Smiling String Orchestra, Hradec Králové (vstup volný).

/vloženo 14.5.2022/


Pastýřský list biskupa Jana Vokála

/vloženo 5.3.2022/


Současná státní krizová opatření pro bohoslužby (od 26.11.2021)

Opatření pro bohoslužby se v nouzovém stavu nemění, mohou se konat za splnění podmínek:

 • ochrana dýchacích cest dle aktuální normy mimořádného opatření viz bod 1 pís. f  – ve shromáždění, tzn. také při bohoslužbách, je ve vnitřních prostorách, kde je ve stejném čase více než 2 osoby vzdálené od sebe méně než 1,5 metru povinný respirátor s filtrační účinností alespoň 94%;  ve vnějších prostorách nemusí být ochrana dýchacích cest při počtu do 30 osob při dodržení vzdálenosti alespoň 1,5 metru.;
 • dezinfekce rukou před vstupem do vnitřního prostoru;
 • rozestupy 1,5 metru ve vnitřních prostorech s výjimkou členů domácnosti; koná-li se shromáždění mimo vnitřní prostory staveb, jeho účastníci se mohou shromažďovat ve skupinách po nejvýše 20 účastnících a dodržují rozestupy mezi skupinami účastníků alespoň 2 metry (dle bodu I/15);
 • podmínky používání ochranných prostředků dýchacích cest  se nevztahují na účastníky svatby (dle I/2 pís. z);
 • ochranu dýchacích cest nemusí mít nasazenou dle bodu I/2 pís. u také celebranti, kazatelé, osoby přednášející biblická čtení, přímluvy, modlitby apod.

Výjimky:
– děti předškolního věku nemusí mít ochranný prostředek dýchacích cest;
– děti do 15 let mohou mít tzv. chirurgickou roušku;
– osoby, které nemohou mít ze závažných zdravotních důvodů nasazen ochranný prostředek dýchacích cest podle bodu 1 nebo 2, a jsou schopny tuto skutečnost prokázat lékařským potvrzením; tyto osoby jsou však povinny mít nasazen jiný ochranný prostředek dýchacích cest podle tohoto opatření, který je v lékařském potvrzení specifikován, vyjma případů, kdy je v lékařském potvrzení výslovně uvedeno, že dotyčná osoba nemůže mít nasazen jakýkoli ochranný prostředek dýchacích cest.

/vloženo 27.11.2021/


SOUČASNÁ STÁTNÍ OPATŘENÍ (k 25.10.2021):

Bohoslužby nemají omezený počet účastníků, mohou se konat za splnění tří podmínek:

 • ochrana dýchacích cest dle aktuální normy mimořádného opatření viz bod 1 pís. f  – ve shromáždění, tzn. také při bohoslužbách, je ve vnitřních prostorách, kde je ve stejném čase více než 2 osoby vzdálené od sebe méně než 1,5 metru povinný respirátor s filtrační účinností alespoň 94%;  ve vnějších prostorách nemusí být ochrana dýchacích cest při počtu do 30 osob při dodržení vzdálenosti alespoň 1,5 metru.;
 • dezinfekce rukou před vstupem do vnitřního prostoru;
 • rozestupy 1,5 metru ve vnitřních prostorech s výjimkou členů domácnosti; koná-li se shromáždění mimo vnitřní prostory staveb, jeho účastníci se mohou shromažďovat ve skupinách po nejvýše 20 účastnících a dodržují rozestupy mezi skupinami účastníků alespoň 2 metry (dle bodu I/14);
 • podmínky používání ochranných prostředků dýchacích cest  se nevztahují na účastníky svatby (dle I/3 pís. w);
 • ochranu dýchacích cest nemusí mít nasazenou dle bodu 2 pís. r také celebranti, kazatelé, osoby přednášející biblická čtení, přímluvy, modlitby apod.

Výjimky:
– děti předškolního věku nemusí mít ochranný prostředek dýchacích cest;
– děti do 15 let mohou mít tzv. chirurgickou roušku;
– osoby, které nemohou mít ze závažných zdravotních důvodů nasazen ochranný prostředek dýchacích cest podle bodu 1 nebo 2, a jsou schopny tuto skutečnost prokázat lékařským potvrzením; tyto osoby jsou však povinny mít nasazen jiný ochranný prostředek dýchacích cest podle tohoto opatření, který je v lékařském potvrzení specifikován, vyjma případů, kdy je v lékařském potvrzení výslovně uvedeno, že dotyčná osoba nemůže mít nasazen jakýkoli ochranný prostředek dýchacích cest.

/vloženo 30.10.2021/


Slavnost všech svatých a vzpomínka na všechny věrné zemřelé:

Slavnost všech svatých (1. listopadu)

Křesťanské Krédo – vyznání víry v Boha – vrcholí vyznáním víry ve vzkříšení mrtvých a ve věčný život. Křesťané věří, že tak jako Kristus vstal z mrtvých a žije bez časoprostorového omezení navěky, tak také spravedliví po své smrti budou žít navěky. Víra ve vzkříšení z mrtvých je podstatným prvkem křesťanské víry už od jejích počátků.

Slavnost všech svatých vychází z historické události zasvěcení římského Pantheonu (původně pohanského chrámu všech olympských bohů) Panně Marii a všem svatým mučedníkům 13. května 609. Avšak na křesťanském Východě se slavil společný svátek všech mučedníků již od 4. století. Od 8. století se v Irsku a v Anglii, u Keltů a Franků začal slavit svátek Všech svatých (nejen mučedníků) 1. listopadu. Toto datum se ustálilo snad proto, že u Keltů začínal v tento den nový rok. Slavení svátku Všech svatých se brzy rozšířilo a v Římě se slaví pravidelně od 9. století. Jde o společnou slavnost lidí, kteří již vstoupili do „nebe“, to znamená do stavu svrchovaného a konečného štěstí ve společenství s Bohem a se všemi, kteří jsou spojeni s Kristem, který svou smrtí a zmrtvýchvstáním nebe „otevřel“. Toto tajemství společenství se samotným Bohem překonává jakékoliv chápání a jakoukoliv představivost. Bible o tom mluví obrazně: život, světlo, pokoj, svatební hostina, víno, království, otcův dům, nebeský Jeruzalém, ráj: „Co oko nevidělo, co ucho neslyšelo, a nač člověk nikdy ani nepomyslil, to všechno Bůh připravil těm, kdo ho milují.“ (1Kor 2,9)

Vzpomínka na všechny věrné zemřelé (2. listopadu)

V tomto týdnu vzpomínáme také na naše blízké zemřelé. Kromě návštěvy hřbitovů, úpravy hrobů a vzpomínání na společné chvíle s našimi drahými je možné také využít příležitosti ke získání plnomocných odpustků pro duše v očistci.

Jak získat odpustky pro duše v očistci: 1. listopadu odpoledne a 2. listopadu po celý den je možno při návštěvě kteréhokoli kostela získat plnomocné odpustky, přivlastnitelné pouze duším v očistci. Kromě tří obvyklých podmínek (sv. zpověď, sv. přijímání, modlitba na úmysl Svatého otce) je podmínkou pomodlit se při návštěvě kostela modlitbu Páně a vyznání víry. Od 1. do 8. listopadu je možno získat po splnění tří obvyklých podmínek denně plnomocné odpustky, přivlastnitelné pouze duším v očistci, navštíví-li někdo hřbitov a pomodlí se tam třeba jen v duchu za zemřelé; v ostatních dnech lze takto získat odpustky částečné.

Odpustky za zemřelé po celý listopad:

Také letos bude kvůli pokračující pandemii možné získat plnomocné odpustky za zemřelé nejen během oktávu Slavnosti Všech svatých, ale po celý listopad. Dekret v tomto smyslu ve čtvrtek oznámila Apoštolská penitenciárie.

Apoštolská penitenciárie ve čtvrtek zveřejnila dekret o možnosti získat plnomocné odpustky pro zesnulé věřící po celý listopad. Jak vysvětlil kardinál Mauro Piacenza, který dekret podepsal, jedná se o reakci na četné žádosti, které v této věci do apoštolské penitenciárie přicházejí. Rozšířením odpustků na celý měsíc se má omezit riziko příliš velkých shromáždění na hřbitovech a v kostelech.

Tímto dekretem Apoštolská penitenciárie „potvrzuje a prodlužuje na celý měsíc listopad 2021 všechny duchovní výhody udělené již 22. října 2020“.

Druhý plnomocný odpustek je rovněž ustanoven pro den Památky všech věrných zemřelých, 2. listopadu. Současný dekret umožňuje věřícím získat tento odpustek pro zesnulé v kterýkoli listopadový den dle vlastní volby.

/vloženo 30.10.2021/


Změna bohoslužeb:

Z důvodu dovolené je v období od 20. června až do 4. července změna bohoslužeb.

Rozpis bohoslužeb v tomto období je uveden na těchto webových stránkách v sekci BOHOSLUŽBY – AKTUÁLNÍ OHLÁŠKY !!!

/vloženo 19.6.2021/


Současná státní protipandemická opatření týkající se bohoslužeb:

Ode dne 26. 4. 2021 dochází ke změnám pravidel pro návštěvy bohoslužeb. Bohoslužby nyní nemají omezený počet účastníků, mohou se konat za splnění tří podmínek:

 • ochrana dýchacích cest (dle normy příslušného mimořádného opatření)
 • dezinfekce rukou před vstupem do vnitřního prostoru,
 • rozestupy 2 metry s výjimkou členů domácnosti.

Neplatí již omezení vzhledem k počtu míst k sezení, ani zákaz zpěvu při bohoslužbě.

Uvedená opatření se týkají vnitřních bohoslužebných prostor (konání liturgických obřadů, např. bohoslužby, adorace…). Koná-li se bohoslužebné shromáždění mimo vnitřní prostory staveb, jeho účastníci se mohou shromažďovat ve skupinách po nejvýše 20 účastnících a dodržují rozestupy mezi skupinami účastníků alespoň 2 metry.

Jiné (neliturgické) organizované akce a setkání podle odst. 16 aktuálního mimořádného opatření umožněny nejsou.

/vloženo 1.5.2021/


Aktuální vládní nařízení ze dne 23. prosince 2020:

Vláda ČR na zasedání 23.12. schválila s účinností od 27. prosince přechod na pátý stupeň systému PES, kterým se mění počet účastníků bohoslužeb pouze na 10 procent kapacity obsazenosti kostela.

/vloženo 25.12.2020/


Aktuální vládní nařízení ze dne 14. prosince 2020:

Podle krizového opatření vlády ze dne 14. prosince 2020, které začne platit 18. prosince 2020 od 00:00 hodin a potrvá do 23. prosince 2020 do 23:59 bude na bohoslužbách povolen takový počet účastníků, který v daném kostele nepřekročí 20 % míst k sezení.

Konkrétní informace týkající se bohoslužeb jsou uvedeny v bodě IV. b):

Vláda (…) IV. omezuje právo pokojně se shromažďovat podle zákona č. 84/1990 Sb., o právu shromažďovacím, ve znění pozdějších předpisů, tak, že každý účastník je povinen mít ochranný prostředek dýchacích cest (nos, ústa), který brání šíření kapének, a

          (…)
 1. b)      shromáždění pořádaného církví nebo náboženskou společností v kostele nebo v jiné místnosti určené pro náboženské obřady se nesmí účastnit více účastníků, než odpovídá obsazenosti nejvýše 20 % míst k sezení, přičemž účastníci, s výjimkou osob vedoucích nebo zajišťujících obřad, po většinu času sedí na sedadlech, dodržují, s výjimkou členů domácnosti, minimální rozestupy 2 metry mezi účastníky sedícími v jedné řadě sedadel, před vstupem do vnitřního prostoru si dezinfikují ruce, nedochází k podávání ruky při pozdravení pokoje a v rámci shromáždění nedochází k hromadnému zpěvu; (…)
Svateb a pohřbů se týká bod II. 11.:

Vláda (…) II. zakazuje volný pohyb osob na území celé České republiky v době od 05:00 hod. do 22:59 hod. s výjimkou: (…)
 1. účasti na svatbě, prohlášení osob o tom, že spolu vstupují do registrovaného partnerství, a pohřbu, v počtu ne vyšším než 20 osob, a návštěvy hřbitova (…)
Shromáždění pořádaná církví se v souladu s výjimkou v bodě II. 14. a zákazem volného pohybu od 23:00 hod. do 04:59 dle bodu I. mohou konat pouze v době od 05:00 hod. do 22:59 hod.

Toto krizové opatření platí po dobu Poslaneckou sněmovnou PČR odsouhlaseného trvání nouzového stavu. Co bude platit od 24. prosince 2020 včetně není v tuto dobu zřejmé.

/vloženo 18.12.2020/


Nejnovější vládní opatření:

Podle krizového opatření vlády ze dne 30. 11. 2020, které platí od 3. prosince 2020 od 00:00 hodin a potrvá do 12. prosince 2020 do 23:59 bude na bohoslužbách povolen takový počet účastníků, který v daném kostele nepřekročí 30 % míst k sezení. V našich kostelích se jedná o počet: 60 osob v Českém Meziříčí, 50 osob v Bohuslavicích, 30 osob v Králově Lhotě, 30 osob v Rohenicích, 40 osob v Černčicích.

Konkrétní informace týkající se bohoslužeb jsou uvedeny v bodě II. 10 b):

Vláda (…) II. omezuje (…)

10.   právo pokojně se shromažďovat podle zákona č. 84/1990 Sb., o právu shromažďovacím, ve znění pozdějších předpisů, tak, že každý účastník je povinen mít ochranný prostředek dýchacích cest (nos, ústa), který brání šíření kapének, a

          (…)

b)      shromáždění pořádaného církví nebo náboženskou společností v kostele nebo v jiné místnosti určené pro náboženské obřady se nesmí účastnit více účastníků, než odpovídá obsazenosti nejvýše 30 % míst k sezení, přičemž účastníci, s výjimkou osob vedoucích nebo zajišťujících obřad, po většinu času sedí na sedadlech, dodržují, s výjimkou členů domácnosti, minimální rozestupy 2 metry mezi účastníky sedícími v jedné řadě sedadel, před vstupem do vnitřního prostoru si dezinfikují ruce, nedochází k podávání ruky při pozdravení pokoje a v rámci shromáždění nedochází k hromadnému zpěvu, (…)


Svateb a pohřbů se týká bod II. 9:

Vláda (…) II. omezuje (…)

9.      účast na svatbě, prohlášení osob o tom, že spolu vstupují do registrovaného partnerství, pohřbu a následné oslavě, resp. smuteční hostině, konaných nejpozději následujícího dne, tak, že účast na každé z těchto akcí není vyšší než 30 osob, (…)


Společného zpěvu se týká bod I. 2 b):

Vláda (…) I. zakazuje (…)

2. b) společný zpěv více než 10 osob ve vnitřních prostorech staveb, s výjimkou bydliště, a to i když se jedná o výkon práce nebo podnikatelské činnosti, nejedná-li se o případ podle písmena a), a s výjimkou mateřských škol a dětských skupin, (…)

/vloženo 5.12.2020/


Od pondělí 23. 11.2020 je počet účástníků bohoslužeb stanoven do 20 osob:

/dle nejnovějších státních opatření/

Od pondělí 23.11.2020 se bude moci bohoslužeb zůčastnit 20 osob !!!

Sledujte aktuální ohlášky na těchto webových stránkách v sekci BOHOSLUŽBY – AKTUÁLNÍ OHLÁŠKY !!!

/vloženo 21.11.2020/


Nejbližší bohoslužby v našich farnostech:

/dle nejnovějších státních opatření a dle informace na webových stránkách biskupství královéhradeckého/

Počet účastníků nesmí přesáhnout 15 osob !!!

Nejbližší mše svaté:

Sobota (21.11.2020) – Černčice v 17:00 h

Neděle (22.11.2020) – Rohenice v 8:15 h; České Meziříčí v 9:30 h; Bohuslavice v 11:00 h

 

 • Možnost individuálního přijetí svátosti oltářní (pro ty, kteří se nedostanou na bohoslužbu) je před začátkem či po ukončení mše svaté!!!

 • Možnost individuálního přijetí svátostí (eucharistie, svátost smíření) či duchovních rozhovorů během týdne po dohodě s duchovním správcem zůstává !!!

Sledujte aktuální ohlášky na těchto webových stránkách v sekci BOHOSLUŽBY – AKTUÁLNÍ OHLÁŠKY !!!

/vloženo 20.11.2020/


 

 

Výzva předsedy ČBK mons. Jana Graubnera:

/vloženo 27.10.2020/


Veřejné bohoslužby a náboženská setkání se v našich farnostech ruší:

Na základě nových vládních opatření v období nouzového stavu se veřejné bohoslužby a náboženská setkání (včetně biblických hodin a adorací) v našich farnostech ruší – a to až do odvolání!!! Připomínám možnost využívat bohoslužeb přenášených televizí, rádiem či internetem.

S duchovním správcem si můžete osobně či telefonicky domluvit duchovní rozhovor, svátost smíření, svátost nemocných či individuální přijetí eucharistie !!!

 

Výzva českých a moravských biskupů směrem k věřícím:

V předvečer svátku sv. Jana Pavla II. se čeští a moravští biskupové obrací na všechny věřící s následující výzvou:

 Drazí věřící,tak jak jsme se na vás obraceli na začátku první vlny pandemie, obracíme se na vás i nyní, v této nelehké době, kdy procházíme všichni další těžkou zkouškou. Řada našich rodinných příslušníků je nemocná nebo v karanténě a nemůžeme z důvodu nařízených protipandemických opatření navštěvovat své blízké. 

Protože není možné společně slavit Eucharistiipovzbuzujeme všechny kněze, aby stáli lidem nablízku, byli k dispozici pro individuální duchovní péči, zajistili otevření kostelů pro soukromou modlitbu všude, kde je to možné a byli k dispozici posloužit svátostmi jednotlivcům.

Všechny pak chceme ujistit o naší blízkosti v modlitbách, zvláště vás, které pandemie Covid-19 jakýmkoliv způsobem již postihla. V předvečer svátku sv. Jana Pavla II., který si sám musel projít zkouškou své těžké nemoci, ho prosíme, aby se za nás přimlouval. Připomínejme si stále jeho často opakovaná slova „Nebojte se!“. Jeho hluboké svědectví víry může pro nás být v této době příkladem a pamatujme, že Pán je stále s námi a nikdy nás neopustí. Jeho milost je silnější než pandemie.

Děkujeme a povzbuzujeme všechny, kteří se v této době rozhodli pomáhat. Především lékařům, sestrám, zdravotníkům, ale také duchovním, bohoslovcům, studentům a ostatním, kteří pečují nebo se osobně nasazují pro dobro a útěchu druhých.  

Spojujme se společně každý den ve 20.00 hodin v modlitbě svatého růžence a prosme Matku Boží, Pannu Marii, Pomocnici křesťanů, za ukončení pandemie koronaviru. Pamatujme také v modlitbách na lékaře, zdravotníky, nemocné, seniory, všechny osamělé, ty, kteří nesou břímě rozhodování a nezapomínejme ani na ty, kteří nás již předešli na věčnost. Buďme si s pomocí Boží vzájemně oporou.

Vaši čeští a moravští biskupové
21. října 2020, v předvečer svátku sv. Jana Pavla II.

/vloženo 21.10.2020/


Současný rozpis bohoslužeb /platný do odvolání/:

Dle vládních opatření, platných od 14.10.2020, je omezen počet účastníků na bohoslužbě na 6 lidí a to včetně kněze a asistence. Dle konzultací s mnohými farníky budou mít bohoslužby až do odvolání v našich farnostech tuto podobu:

Bohoslužby v Rohenicích, v Králově Lhotě a v Černčicích nebudou !!!

Svátost smíření v Černčicích:

V Černčicích bude o první sobotě v měsíci příležitost k inviduální svátosti smíření (od 16:30 h) a  poté možnost ndividuálního přijetí eucharistie.

Bohoslužby v Českém Meziříčí (pouze pro 6 lidí včetně kněze a asistence):

Středa – 17:00 h /mše svatá/

Čtvrtek – 19:30 h /půlhodinová adorace/

První sobota v měsíci – 9:00 h /mše svatá/

Neděle – 9:30 h /mše svatá/

Bohoslužby v Bohuslavicích (pouze pro 6 lidí včetně kněze a asistence):

Čtvrtek (kromě čtvrtku před 1. pátkem v měsíci) – 17:30 h /mše svatá/

První pátek v měsíci – 17:30 h /mše svatá/

Neděle – 11:00 h /mše svatá/

 

Tam, kde budou probíhat bohoslužby, je možnost před bohoslužbou nebo po jejím skončení domluvit svou účast na další bohoslužbě. Počítejte však s tím, že většina z vás se bohoslužby nebude moci zúčastnit.

Tento momentální rozpis bohoslužeb se může na základě nových státních nařízení měnit. Proto, prosím, sledujte případná nová státní opatření i naše webové stránky.

Připomínám dispens diecézního biskupa od účasti na nedělní mši svaté na území celé královéhradecké diecéze a také možnost využívat bohoslužeb přenášených televizí, rádiem či internetem. Můžete se také duchovně spojovat v časech našich bohoslužeb ze svých domovů – spojení v modlitbě a uskutečnění duchovního svatého přijímání.

S duchovním správcem si můžete osobně či telefonicky domluvit duchovní rozhovor, svátost smíření, svátost nemocných či individuální přijetí eucharistie !!!

/vloženo 17.10.2020/


Nejnovější omezení počtu návštěvníků na bohoslužbách:

Dle vládních opatření, platných od 14.10.2020, je omezen počet účastníků na bohoslužbě na 6 lidí a to včetně kněze a asistence. Časy a frekvence bohoslužeb ve farnostech a také čtvrteční adorace v Českém Meziříčí (při účasti maximálně 6 lidí) zůstávají zatím v platnosti. Před bohoslužbou nebo po jejím skončení je možno se v sakristii našich kostelů objednat na příští mši svatou. Počítejte však s tím, že většina z vás se bohoslužby nebude mít možnost zúčastnit. Sledujte, prosím, případně nová státní opatření. 

Připomínám možnost využívat bohoslužeb přenášených televizí, rádiem či internetem. Můžete se také duchovně spojovat v časech našich bohoslužeb ze svých domovů – spojení v modlitbě a uskutečnění duchovního svatého přijímání.

/P. Václav Loukota, administr. farností Č. Meziříčí a Bohuslavice n. Met./

/vloženo 14.10.2020/


Bohoslužby v našich farnostech:

V naších farnostech bude v kostele možnost zapsat se na příští mši svatou v rámci jednoho týdne tak, aby nebyl překročen počet 10 účastníků na bohoslužbě a to včetně kněze a asistence. Jde o momentální provizorium, stanovené dle státních krizových nařízení.

Pro všechny, kteří se nebudou moci zúčastnit nedělních bohoslužeb v kostele, platí níže uvedený dispens od osobní účasti na nedělní mši svaté, vydaný královéhradeckým diecézním biskupem. Je možno využívat bohoslužeb přenášených televizí, rádiem či internetem.

Časy a frekvence bohoslužeb a taktéž adorací (omezených na 10 účastníků) zůstávají v našich farnostech zatím v platnosti. Sledujte však, prosím, na těchto webových stránkách v sekci INFORMAČNÍ NOVINKY a v sekci BOHOSLUŽBY/AKTUÁLNÍ OHLÁŠKY případné změny. Doporučuji také sledovat nové státní instrukce.

Znovu chci připomenout, že Bůh není vázán pouze na jediné místo (kostel), ale můžeme se s Ním spojovat na jakémkoliv místě ve svých modlitbách. Přeji všem hodně trpělivosti a klidu v duši. 

/P. Václav Loukota, administr. farností Č. Meziříčí a Bohuslavice n. Met./

/vloženo 9.10.2020/


Mimořádná a ochranná opatření v souvislosti s epidemií nového koronaviru:

S účinností od 12. 10. 2020 do 25. 10. 2020 platí krizové opatření, ve kterém je mimo jiné stanoveno:

– Zákaz hromadných akcí nad 10 osob ve vnitřních prostorech staveb a nad 20 osob ve vnějších prostorech s výjimkou zaměstnanců vykonávajících práci pro stejného zaměstnavatele, za dodržení odstupu osob alespoň 2 metry.

Zákaz dle výše uvedených omezení se vztahuje i na bohoslužby.

– Výjimkou jsou od 19. 10. 2020 pohřby a účast na svatbě s tím, že účast na akci není vyšší než 30 osob.

———————————————

S účinností od soboty 3. října 2020 do odvolání uděluje diecézní biskup pro věřící na území královéhradecké diecéze dispens od osobní účasti na nedělní Mši svaté v kterémkoliv z následujících případů:

a) mají příznaky onemocnění Covid-19, chřipkového či jiného respiračního onemocnění,

b) jsou v povinné karanténě,

c) izolují se dobrovolně ze zdravotně odůvodněné opatrnosti (rizikové skupiny, ochrana druhých),

d) nemohou se bohoslužby zúčastnit z důvodu omezení, vyhlášených orgány veřejné správy.

Kněžím, kteří jsou v situaci a) nebo b) je doporučeno, aby sloužili Mši svatou izolovaně v soukromí a nechali se při veřejné bohoslužbě zastoupit. Vážně zdravotně a věkově ohrožení kněží se na veřejné bohoslužby mohou po dobu nutnou nechat zastupovat jiným duchovním, jsou-li k dispozici.

Respektujme prosím rozhodnutí úřadů, aby byl omezen zpěv. Při bohoslužbách proto diecézní biskup doporučuje, aby hrály varhany nebo jiná, třeba i reprodukovaná hudba – například v případě žalmů.

Dbejme prosím také mimořádné opatrnosti při podávání Svatého přijímání.

Je vhodné a dobré, abychom zavedená státní i církevní opatření v síle křesťanské lásky trpělivě respektovali v naději, že to pomůže našim bratřím a sestrám, kteří jsou v ohrožení. Také tuto nynější situaci přijímejme jako příležitost k zamyšlení a lítosti nad vlastními hříchy, k prohloubení pokory při přijímání darů, kterými nás Pán denně zahrnuje, k duchovní četbě a meditaci, k častější, i veřejně nabízené adoraci Nejsvětější Svátosti a k vytrvalejší modlitbě.

/vloženo 9.10.2020/


Setkání pastorační a ekonomické rady v Bohuslavicích:

Ve čtvrtek 17. září proběhne po skončení mše svaté (okolo 18:00 h) v Bohuslavicích na místní faře setkání pastorační a ekonomické rady. Hlavním tématem bude demolice staré stodoly v prostorách farní zahrady.

/vloženo 12.9.2020/


Setkání pastorační a ekonomické rady v Českém Meziříčí:

Ve středu 9. září proběhne po skončení mše svaté (okolo 17:45 h) v Českém Meziříčí setkání pastorační a ekonomické rady. Hlavním tématem setkání bude příprava na oslavu 100. výročí narození arcibiskupa Karla Otčenáška, která proběhne v sobotu 3. října.

/vloženo 5.9.2020/


Blížící se slavnostní mše svatá za arcibiskupa Karla Otčenáška:

V rámci oslav 100. výročí narození arcibiskupa Karla Otčenáška (rodák z Českého Meziříčí a 23. královéhradecký biskup) se uskuteční v sobotu 3. října 2020 v 10:30 h v kostele sv. Kateřiny v Českém Meziříčí slavnostní mše svatá. Poté proběhne pro účastníky v prostorách farní budovy neformální setkání a malé pohoštění.

/vloženo 29.8.2020/


Od měsíce září začínají čtvrteční večerní adorace a také biblické hodiny:

Od čtvrtka 3. září začínají opět pravidelné čtvrteční adorace v kostele sv. Kateřiny v Českém Meziříčí, vždy od 19:30 h (jsou to půlhodinová zastavení v tichu před vystavenou svátostí oltářní).

Začnou také pravidelné biblické hodiny ve farní budově v Českém Meziříčí – každý druhý a čtvrtý pátek v měsíci od 18:00 h.

/vloženo 29.8.2020/


Pastorační pravidla v období uvolňování vládních opatření – platná a účinná od 1.6.2020:

/vloženo 6.6.2020/


Možnost konání bohoslužeb s maximální účastí 100 osob:

Od pondělí 11.5.2020 je dle usnesení vlády ČR umožněno konání bohoslužeb s maximální účastí 100 osob. Pastorační pravidla (vydaná diecezním biskupem) týkající se bohoslužeb v období uvolňování vládních omezení zůstávají v platnosti!

/vloženo 16.5.2020/


Možnost konání bohoslužeb s maximální účastí 15 osob:

Od tohoto týdne je dle usnesení vlády ČR umožněno konání bohoslužeb s maximální účastí 15 osob. V našich farnostech budou tyto bohoslužby probíhat podle informací na našich webových stránkách v sekci  BOHOSLUŽBY →  AKTUÁLNÍ OHLÁŠKY. Pastorační pravidla týkající se bohoslužeb v období uvolňování vládních omezení, vydaná diecézním biskupem, si můžete přečíst níže:

Pastorační pravidla týkající se bohoslužeb v období uvolňování vládních omezení:

platná od 27. 4. do 7. 6. 2020 /začátek účinnosti byl změněn na datum 24.4.2020/ - v Hradci Králové dne 20. dubna 2020  (Č. j. BiHK-1241/2020)

Od 27. 4. 2020 je možnost konání bohoslužeb s maximální účastí 15 osob. Je pravděpodobné, že k následujícímu datu může dojít i k většímu rozvolnění, např.: Od 11. 5. 2020 možnost konání bohoslužeb s maximální účastí 30 osob, od 25. 5. 2020 možnost konání bohoslužeb s maximální účastí 50 osob.

Milí spolubratři, radujeme se z toho, že se naše svatyně budou moci postupně zpřístupňovat účastníkům bohoslužeb, i když v etapách, jak je výše naznačeno. Mějme na paměti, že Vaši věrní farníci, zvláště ti staršího věku, budou mít přes hlubokou touhu po eucharistickém Kristu a po Mši svaté i oprávněné obavy z nákazy a bude jim nepříliš snadné dodržovat všechna hygienická opatření. V takovém případě Vám radím, abyste věkově starším farníkům i nadále doporučovali využití mé dispenze od účasti na nedělní Mši svaté (televizní a rozhlasové přenosy bohoslužeb nadále budou pokračovat) až do doby úplného uvolnění omezení počtu osob na bohoslužbách, pravděpodobně do 7. 6. 2020.

 1. Při postupném uvolňování omezení v konání bohoslužeb je nutné dodržet tato pravidla:
 2. V prostoru kostela musí lidé dodržovat minimální rozestupy dva metry mezi účastníky bohoslužeb, všemi směry (s výjimkou členů v rámci jedné rodiny, domácnosti).
 3. Účastníci si před vstupem do chrámového prostoru povinně vydezinfikují ruce.
 4. Všichni účastníci bohoslužeb, včetně celebranta, event. koncelebrantů, mají nasazeny ochranné prostředky dýchacích cest (ústa, nos), resp. roušku­‑ústenku, vyjma okamžiku přijetí Eucharistie.
 5. Vynechává se pozdravení pokoje a žehnání se svěcenou vodou a obdobné obřady.
 6. Celebrant si dezinfikuje ruce před začátkem bohoslužby, před podáváním Eucharistie a po něm, rovněž tak i ti, kdo jsou pověřeni Eucharistii podávat.
 7. Délku bohoslužby je třeba při zachování liturgických předpisů zbytečně neprodlužovat, např. kázáním přesahujícím 5 minut, dlouhými zpěvy žalmů, atp.
 8. Chrámový prostor je po bohoslužbě řádně vyvětrán a jsou dezinfikovány kontaktní plochy (kliky, lavice apod.) Údržbě a čistotě prostoru je věnována mimořádná péče.
 9. Je omezen přístup věřících do dalších míst v kostele mimo hlavní bohoslužebný prostor (chrámová loď a pěvecký kůr).
 10. Obdobná pravidla platí pro svatby a křty, stejně tak pro svátost smíření.
 11. Až do odvolání je zrušen veškerý další program ve farnostech, který vyžaduje shromažďování lidí.
 12. Kostely mimo bohoslužeb zůstávají otevřené, je-li to možné, pro osobní modlitbu a individuální duchovní péči.
 13. Za dodržování těchto pravidel je zodpovědný duchovní, který předsedá bohoslužbě.

Případná změna pravidel s ohledem na aktuální situaci vyhrazena.

 1. Rozhodnutí diecézního biskupa o praktických pravidlech platných pro období uvolňování omezení týkajících se bohoslužeb v Královéhradecké diecézi:
 2. Nadále platí dispenz diecézního biskupa od fyzické účasti na nedělní bohoslužbě pro všechny věřící. Fyzickou neúčast je možno nahradit domácí bohoslužbou slova a duchovním svatým přijímáním nebo sledováním bohoslužeb on-line, až do 7. 6. 2020. Tuto možnost je vhodné upřednostnit u ohrožených skupin věřících.
 3. Z důvodu omezeného počtu povolených účastníků bohoslužeb diecézní biskup uděluje všem kněžím právo binace pro všední dny a kvadrinace pro neděle.
 4. Rozhodnutím diecézního biskupa splňuje věřící účastí na kterékoliv bohoslužbě v týdnu nedělní povinnost účasti na Mši svaté.
 5. Duchovní správci oznámí věřícím dostupnými komunikačními prostředky časy všech bohoslužeb během týdne.
 6. Pro fyzickou účast na bohoslužbách je možné a vhodné věřícím nabídnout rezervační systém, vždy platný na jeden týden.
 7. Účast konkrétních věřících na bohoslužbě je vhodné ověřit na základě kontroly dle seznamu rezervace při vstupu do kostela, např. pověřenou osobou u vchodu do kostela.
 8. Vkostele duchovní správce zajistí jasně označená místa pro věřící (není myšleno na jméno, toto slouží pouze pro rozdělení prostoru, věřící si sami pak z těchto míst vyberou…) při dodržení 2 metrové vzdálenosti každým směrem. Eucharistie se při bohoslužbách podává pouze na ruku.
 9. Je vhodné obnovit možnosti přijetí svátosti smíření pro věřící při důsledném dodržení hygienických opatření. Z tohoto důvodu diecézní biskup uděluje dovolení slavit svátost smíření i na jiných než obvyklých místech pro zajištění požadovaných hygienických pravidel, např. na farní zahradě.
 10. Je třeba se řídit všemi pravidly vydanými vládou a ČBK (viz výše body I., 1-12).
 11. V případě, že budou doposud pouze nezávazně oznámená následná rozšíření povoleného počtu účastníků bohoslužeb oficiálně potvrzena vládou, výše zmíněná pravidla platí i pro navýšený počet účastníků bohoslužeb.

 

+ Mons. Jan Vokál, biskup královéhradecký

/vloženo 25.4.2020/


Sdělení duchovního správce pro všechny farníky:

Sdělení duchovního správce pro všechny farníky (aktualizovaná verze):

Drazí přátelé.

Obracím se na vás v této době pandemie a děkuji všem, kteří s trpělivostí nesete tíhu tohoto období.

Je možné vzít tuto dobu jako výzvu a příležitost hlouběji přemýšlet o svém životě a také o své víře. Málokdo, pravděpodobně nikdo, nemá s podobnou situací vlastní zkušenost. To, že jsme odděleni od kostela, od bohoslužeb, od eucharistie a dalších svátostí, od biblických hodin, od adorací, od společných modliteb i od mnoha jiných setkání a rituálů, však neznamená, že jsme ztratili živého Boha. Je nám dávána možnost hledat spojení s ním jinými způsoby než na jaké jsme byli zvyklí. Ačkoliv svátosti mají v našem životě velkou hodnotu, jsou to vždy cesty k setkání s Božím tajemstvím, nejsou to cíle našeho života. A zde je vhodné podotknout, že tyto cesty nejsou jedinými na světě. K bohu existuje mnoho dalších, mimosvátostných cest, na kterých se s ním můžeme setkávat.

Nejde tedy o to, zda jsme vykonali nebo nevykonali své církevní povinnosti (to v tomto čase ani nejde), zda jsme byli nebo nebyli v kostele, zda nám kněz udělil nebo neudělil nějakou svátost, … ale máme šanci hledat skutečného Boha, jak říká Ježíš, v duchu a pravdě. Přemýšlet o tom, na čem opravdu stojí naše víra, vystavit se niterným otázkám ve svém nitru, postavit se ve své holé a někdy nepříjemné pravdě sám před sebe i před Boha, nastoupit cestu do svého skutečného srdce a nezůstávat pouze v povrchních zvyklostech, které mohly ovládat i mnoho desítek let našeho života. Klást si otázky, proč jsem vlastně zde, co od života očekávám, jaká je moje představa o Bohu, za kterým jdu.

Co se týká svátosti smíření, není teď možno klasicky tuto svátost přijímat. Jme všichni vázáni státními příkazy, ale i biskupskými směrnicemi. Byli jste zvyklí na předvelikonoční zpovědi, ale všechno je jinak. Pokud někdo bude o tuto svátost stát z důvodu vážné nemoci, je samozřejmě možné se telefonicky domluvit a za zachování příslušných nařízení (rouška, odstup, ….) tuto svátost uskutečnit. Ale spíše apeluji na osobní vztah s Bohem, se kterým si věci své duše budete probírat přímo, nebo podle doporučení apoštolské penitenciáre vzbuzovat opravdovou lítost a prosbu za odpuštění, vycházející z lásky k Bohu (takovou, jakou je kajícník v této chvíli schopen projevit) – takto se získává odpuštění i smrtelných hříchů. Klasickým svátostným zpovědím bude dán prostor až po velikonocích (zatím neznámo kdy), až se nebudeme nacházet v tomto mimořádném stavu naší země.

Letošní velikonoce jsou tedy mimořádné a jiné. Podle příslušných pokynů diecézního biskupa kněží slaví obřady Svatého týdne bez účasti lidu, s jedním nebo dvěma přisluhujícími (nikoliv však dětmi či staršími lidmi a se zachováváním patřičných opatření). Je však dáno také kněžím k uvážení, zda nedat přednost denní modlitbě církve, pokud by měli sloužit bez asistence. Zde vystupuje mnoho dalších otázek.

Myslím, že bude pro nás vhodné a bohulibé, abychom se v oněch dnech velikonočního třidenní spojili na dálku ve společných modlitbách od 18.00 h (zelený čtvrtek, velký pátek, vigilie na bílou sobotu), každý podle svých časových možností. Liturgická komise ČBK zpracovala sérii několika krátkých videí „Velikonoce v rodině“, která mohou napomoci rodinnému i osobnímu prožívání velikonočních událostí. Odkaz na tato videa naleznete zde: www.youtube.com/playlist?list=PL6dBz715fiA2MfPGplTs1Zcto1xbWarrY

Můžeme také v těchto dnech obnovit svůj vztah k Božímu Slovu, otevírat pravidelně Bibli, číst ji a rozjímat nad ní, stačí pár slov či vět, které nás osloví. Doporučuji například četbu evangelií či žalmů na pokračování, každý den malý úsek. Většinou asi sáhneme po Bibli v knižní podobě, je však také možné využít biblické texty na internetu na tomto odkaze zde: www.biblenet.cz/.

Další možností, jak udržovat své spojení s Bohem, je modlit se denní modlitbu církve (breviář). Také tuto modlitbu lze nalézt na internetu, odkaz na ni máte na našich webových stránkách v sekci LITURGIE.  V naší sekci LITURGIE naleznete také odkaz na nahrávky liturgických čtení (dle mého názoru výborná stránka). Jsou tam kvalitní nahrávky (ale i texty) liturgických čtení na každý den.

V neposlední řadě si můžete stáhnout texty pro rodinné domácí modlitební bohoslužby (s dětmi i bez dětí), které lze přizpůsobit vašim potřebám. Ke stažení zde:

1) Modlitební domácí bohoslužba pro dospělé           2) Modlitební domácí bohoslužba s dětmi

Kéž nezapomínáme, že ty nejhlavnější věci se ukrývají v nás samých. V naší touze po poznání Boha, sebe i světa, v naší opravdovosti vůči životu.

Přeji vám všem požehnané, ačkoliv v jiné formě prožívané, velikonoční svátky a vše dobré do vašich životů.

/Sledujte, prosím, další případná sdělení na našich webových stránkách!/

Václav Loukota, adm.

/vloženo 30.3.2020/


 

Domácí bohoslužby v rodinách v době nouzového stavu v ČR:

V naší zemi nastala situace, kdy není pro mnohé z křesťanů možné přijít na nedělní mši svatou. Jak připravit malou domácí modlitební bohoslužbu? Docela snadno! Lze využít základních modliteb např. zde: https://www.modlitba.cz/modlitba-v-zivote/seznam-modliteb/zakladnimodlitby.

Pastorační středisko Arcibiskupství pražského nabízí návod, který si lze podle okolností přizpůsobit vašim podmínkám. Podle toho, zda budou domácím modlitbám přítomni pouze dospělí nebo dospělí s dětmi, můžete si stáhnout následující texty:

1) Modlitební domácí bohoslužba pro dospělé

2) Modlitební domácí bohoslužba s dětmi

/vloženo 15.3.2020/


Na základě vyhlášení nouzového stavu v ČR se v našich farnostech ruší bohoslužby a náboženská setkání:

Všechny bohoslužby, náboženská setkání, biblické hodiny a adorace se v našich farnostech kvůli vyhlášení nouzového stavu v ČR až do odvolání ruší! Výjimkou jsou případné pohřební obřady, na nichž musí být přítomno méně než 30 lidí!

 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! 

/vloženo 12.3.2020/


Závazné rozhodnutí diecézního biskupa:

/vloženo 12.3.2020/


Pravidla pro farnosti, týkající se snahy omezit šíření nového koronaviru:

/vloženo 11.3.2020/


Změna bohoslužeb a pravidelných aktivit v období od 27. února až do 8. března 2020:

V období od 27. února až do 8. března 2020 je změna v pravidelných bohoslužbách a aktivitách. Bližší informace sledujte v aktuálních ohláškách: BOHOSLUŽBY →  AKTUÁLNÍ OHLÁŠKY

/vloženo 22.2.2020/


Tříkrálová sbírka v Českém Meziříčí:

V sobotu 4. ledna proběhla v Českém Meziříčí tradiční tříkrálová sbírka. Výtěžek ze sbírky je letos určen na budoucí hospic v Hradci králové (Stěžery). Děkujeme všem dětem, rodičům, organizátorům i dárcům bez nichž by toto dílo pomoci nebylo možné uskutečnit!

/vloženo 18.1.2020/


Benefiční koncert souboru Vox Humana semper:

/vloženo 4.1.2020/


Vánoční sborový koncert v kostele sv. Kateřiny v Českém Meziříčí:

/vloženo 9.12.2019/


Adventní koncert v kostele sv. Jakuba Staršího v Černčicích:

/vloženo 23.11.2019/


Slavnost všech svatých a vzpomínka na všechny věrné zemřelé:

Slavnost všech svatých (1. listopadu)

Křesťanské Krédo – vyznání víry v Boha – vrcholí vyznáním víry ve vzkříšení mrtvých a ve věčný život. Křesťané věří, že tak jako Kristus vstal z mrtvých a žije bez časoprostorového omezení navěky, tak také spravedliví po své smrti budou žít navěky. Víra ve vzkříšení z mrtvých je podstatným prvkem křesťanské víry už od jejích počátků.

Slavnost všech svatých vychází z historické události zasvěcení římského Pantheonu (původně pohanského chrámu všech olympských bohů) Panně Marii a všem svatým mučedníkům 13. května 609. Avšak na křesťanském Východě se slavil společný svátek všech mučedníků již od 4. století. Od 8. století se v Irsku a v Anglii, u Keltů a Franků začal slavit svátek Všech svatých (nejen mučedníků) 1. listopadu. Toto datum se ustálilo snad proto, že u Keltů začínal v tento den nový rok. Slavení svátku Všech svatých se brzy rozšířilo a v Římě se slaví pravidelně od 9. století. Jde o společnou slavnost lidí, kteří již vstoupili do „nebe“, to znamená do stavu svrchovaného a konečného štěstí ve společenství s Bohem a se všemi, kteří jsou spojeni s Kristem, který svou smrtí a zmrtvýchvstáním nebe „otevřel“. Toto tajemství společenství se samotným Bohem překonává jakékoliv chápání a jakoukoliv představivost. Bible o tom mluví obrazně: život, světlo, pokoj, svatební hostina, víno, království, otcův dům, nebeský Jeruzalém, ráj: „Co oko nevidělo, co ucho neslyšelo, a nač člověk nikdy ani nepomyslil, to všechno Bůh připravil těm, kdo ho milují.“ (1Kor 2,9)

Vzpomínka na všechny věrné zemřelé (2. listopadu)

V tomto týdnu vzpomínáme také na naše blízké zemřelé. Kromě návštěvy hřbitovů, úpravy hrobů a vzpomínání na společné chvíle s našimi drahými je možné také využít příležitosti ke získání plnomocných odpustků pro duše v očistci.

Jak získat odpustky pro duše v očistci: 1. listopadu odpoledne a 2. listopadu po celý den je možno při návštěvě kteréhokoli kostela získat plnomocné odpustky, přivlastnitelné pouze duším v očistci. Kromě tří obvyklých podmínek (sv. zpověď, sv. přijímání, modlitba na úmysl Svatého otce) je podmínkou pomodlit se při návštěvě kostela modlitbu Páně a vyznání víry. Od 1. do 8. listopadu je možno získat po splnění tří obvyklých podmínek denně plnomocné odpustky, přivlastnitelné pouze duším v očistci, navštíví-li někdo hřbitov a pomodlí se tam třeba jen v duchu za zemřelé; v ostatních dnech lze takto získat odpustky částečné.

/vloženo 26.10.2019/


Práce u farní budovy v Českém Meziříčí – odvod dešťové vody:

Od čtvrtka do soboty (17.10. až 19.10.) proběhly u farní budovy v Českém Meziříčí práce spojené s odvodem dešťové vody. Práce začaly ve čtvrtek, kdy technické služby obce české Meziříčí zajistily bagrování výkopových rýh (na práce přišel také dohlédnout starosta obce Ing. Milan Žďárek). V pátek a v sobotu provedli pokládku potrubí od okapních svodů na farní budově směrem do farní zahrady dva farníci (Jan Bouša, Petr Pekař), kterým pomáhali i jejich rodinní příslušníci. K práci poskytli také svou techniku (traktor,…). Děkujeme za tuto pomoc! Poděkování patří i všem dalším farníkům, kteří pomáhájí v jiných činostech, díky také za modlitby a jakoukoliv finanční podporu!

/vloženo 19.10.2019/


Benefiční koncert na podporu kulturní památky Hrnčířův mlýn:

V sobotu 2. listopadu 2019 v 18:00 h proběhne  v kostele sv. Kateřiny Alexandrijské v Českém Meziříčí benefiční koncert na podporu kulturní památky Hrnčířův mlýn, v níž se do budoucna zamýšlí vybudovat místní muzeum.

/Vloženo 12.10.2019/


Účelová sbírka na renovaci přízemí a vybavení farní kanceláře v budově fary v Českém Meziříčí:

V sobotu 5. října a v neděli 6. října proběhne v našich kostelích účelová sbírka na renovaci přízemí a vybavení farní kanceláře v budově fary v Českém Meziříčí! Kdo by chtěl poskytnout peněžní dar na tento účel (fyzická nebo právnická osoba), může tak učinit hotově v kostele (v sakristii) nebo zasláním na farní účet č. 1243292399/0800. V takovém případě je zhotovována darovací smlouva, která slouží jako podklad pro odečtení z daní za daný rok. Své dary můžete poskytnout také mimo uvedené termíny. Za jakýkoliv peněžní dar na výše uvedený účel ze srdce děkujeme!

/vloženo 5.10.2019/


Začátek výuky náboženství ve školním roce 2019/2020:

V tomto týdnu – od 2. října 2019 – začíná výuka náboženství v našich farnostech. V obci České Meziříčí, Bohuslavice a Černčice bude tato výuka probíhat podle následujícího rozpisu:

/vloženo 28.9.2019/


Sborový koncert v kostele sv. Kateřiny v Českém Meziříčí:

 

/Vloženo 25.5.2019/


Sborový koncert v kostele sv. Kateřiny v Českém Meziříčí:

/vloženo 27.4.2019/


Pastýřský list biskupů:

/vloženo 23.3.2019/


Pozvání na pouť do Libice nad Cidlinou:

/vloženo 23.3.2019/


Pozvání na pouť snoubenců:

/vloženo 23.3.2019/


Pozvání na diecézní setkání mládeže:

/vloženo 23.3.2019/


 

Pozvání na duchovní obnovu pro manžele:

/vloženo 23.2.2019/


Poděkování za tříkrálovou sbírku v roce 2019:

/vloženo 23.2.2019/


Pozvání na duchovní víkend do kněžského semináře v Praze:

/vloženo 23.2.2019/


Pozvání na celostání setkání animátorů:

/vloženo 23.2.2019/


Nabídka studia na církevní střední škole Jana Boska v Praze-Karlíně:

/vloženo 23.2.2019/


Pozvání na povánoční posezení v Bohuslavicích:

/vloženo 5.1.2019/


Živý Betlém v Bohuslavicích:

V neděli 6. ledna 2019 jste zváni do Bohuslavic na živý Betlém!

/vloženo 29.12.2018/


Vánoční přání:

Aby vánoční tajemství nezůstalo pouze na úrovni romantiky či chvilkového citového vzplanutí, kéž Ježíšovo živé světlo prostoupí celý náš život!

Požehnané vánoce přeje P. Václav Loukota.

/vloženo 24.12.2018/


Vánoční rytmické zpívání při mši svaté V Českém Meziříčí:

/vloženo 23.12.2018/


Setkání s P. Janem Linhartem v Bohuslavicích – cestopisné povídání:

Ve středu 26. prosince 2018 se uskuteční setkání s P. Janem Linhartem, který bude vyprávět o své cestě do Vietnamu, Kmbodži a Thajska. Setkání proběhne na obecním úřadě v Bohuslavicích od 18:00 h.

/vloženo 23.12.2018/


Začátek adventní doby a žehnání adventních věnců:

V neděli 2. prosince začíná adventní doba – příležitost k zastavení, ztišení a rozjímání o životní cestě. Křesťané tento čas spojují s přípravou na slavnost Narození Ježíše Krista. Jde především o to, vyčlenit si každý den čas, v němž můžeme pronikat do tajemství Boha, světa i člověka. Je to jakýsi sestup do našeho nitra, kde se odehrávají nejdůležitější věci našeho života, protože zde můžeme potkat živého Boha. Symbolem adventní doby se stal adventní věnec, jehož stále přibývající světlo (každou neděli hoří o jednu svíci více) reprezentuje ono duchovní světlo v naší duši. V našich farnostech proběhne žehnání adventních věnců ve všech kostelích, kde se slaví liturgie 1. neděle adventní. Máte tedy možnost přinést si své adventní věnce na tyto bohoslužby k požehnání.

Přeji všem klidnou adventní dobu. P. Václav Loukota

/vloženo 28.11.2018/