Tříkrálová sbírka v Českém Meziříčí:

V sobotu 4. ledna proběhla v Českém Meziříčí tradiční tříkrálová sbírka. Výtěžek ze sbírky je letos určen na budoucí hospic v Hradci králové (Stěžery). Děkujeme všem dětem, rodičům, organizátorům i dárcům bez nichž by toto dílo pomoci nebylo možné uskutečnit!

/vloženo 18.1.2020/


Benefiční koncert souboru Vox Humana semper:

/vloženo 4.1.2020/


Vánoční sborový koncert v kostele sv. Kateřiny v Českém Meziříčí:

/vloženo 9.12.2019/


Adventní koncert v kostele sv. Jakuba Staršího v Černčicích:

/vloženo 23.11.2019/


Slavnost všech svatých a vzpomínka na všechny věrné zemřelé:

Slavnost všech svatých (1. listopadu)

Křesťanské Krédo – vyznání víry v Boha – vrcholí vyznáním víry ve vzkříšení mrtvých a ve věčný život. Křesťané věří, že tak jako Kristus vstal z mrtvých a žije bez časoprostorového omezení navěky, tak také spravedliví po své smrti budou žít navěky. Víra ve vzkříšení z mrtvých je podstatným prvkem křesťanské víry už od jejích počátků.

Slavnost všech svatých vychází z historické události zasvěcení římského Pantheonu (původně pohanského chrámu všech olympských bohů) Panně Marii a všem svatým mučedníkům 13. května 609. Avšak na křesťanském Východě se slavil společný svátek všech mučedníků již od 4. století. Od 8. století se v Irsku a v Anglii, u Keltů a Franků začal slavit svátek Všech svatých (nejen mučedníků) 1. listopadu. Toto datum se ustálilo snad proto, že u Keltů začínal v tento den nový rok. Slavení svátku Všech svatých se brzy rozšířilo a v Římě se slaví pravidelně od 9. století. Jde o společnou slavnost lidí, kteří již vstoupili do „nebe“, to znamená do stavu svrchovaného a konečného štěstí ve společenství s Bohem a se všemi, kteří jsou spojeni s Kristem, který svou smrtí a zmrtvýchvstáním nebe „otevřel“. Toto tajemství společenství se samotným Bohem překonává jakékoliv chápání a jakoukoliv představivost. Bible o tom mluví obrazně: život, světlo, pokoj, svatební hostina, víno, království, otcův dům, nebeský Jeruzalém, ráj: „Co oko nevidělo, co ucho neslyšelo, a nač člověk nikdy ani nepomyslil, to všechno Bůh připravil těm, kdo ho milují.“ (1Kor 2,9)

Vzpomínka na všechny věrné zemřelé (2. listopadu)

V tomto týdnu vzpomínáme také na naše blízké zemřelé. Kromě návštěvy hřbitovů, úpravy hrobů a vzpomínání na společné chvíle s našimi drahými je možné také využít příležitosti ke získání plnomocných odpustků pro duše v očistci.

Jak získat odpustky pro duše v očistci: 1. listopadu odpoledne a 2. listopadu po celý den je možno při návštěvě kteréhokoli kostela získat plnomocné odpustky, přivlastnitelné pouze duším v očistci. Kromě tří obvyklých podmínek (sv. zpověď, sv. přijímání, modlitba na úmysl Svatého otce) je podmínkou pomodlit se při návštěvě kostela modlitbu Páně a vyznání víry. Od 1. do 8. listopadu je možno získat po splnění tří obvyklých podmínek denně plnomocné odpustky, přivlastnitelné pouze duším v očistci, navštíví-li někdo hřbitov a pomodlí se tam třeba jen v duchu za zemřelé; v ostatních dnech lze takto získat odpustky částečné.

/vloženo 26.10.2019/


Práce u farní budovy v Českém Meziříčí – odvod dešťové vody:

Od čtvrtka do soboty (17.10. až 19.10.) proběhly u farní budovy v Českém Meziříčí práce spojené s odvodem dešťové vody. Práce začaly ve čtvrtek, kdy technické služby obce české Meziříčí zajistily bagrování výkopových rýh (na práce přišel také dohlédnout starosta obce Ing. Milan Žďárek). V pátek a v sobotu provedli pokládku potrubí od okapních svodů na farní budově směrem do farní zahrady dva farníci (Jan Bouša, Petr Pekař), kterým pomáhali i jejich rodinní příslušníci. K práci poskytli také svou techniku (traktor,…). Děkujeme za tuto pomoc! Poděkování patří i všem dalším farníkům, kteří pomáhájí v jiných činostech, díky také za modlitby a jakoukoliv finanční podporu!

/vloženo 19.10.2019/


Benefiční koncert na podporu kulturní památky Hrnčířův mlýn:

V sobotu 2. listopadu 2019 v 18:00 h proběhne  v kostele sv. Kateřiny Alexandrijské v Českém Meziříčí benefiční koncert na podporu kulturní památky Hrnčířův mlýn, v níž se do budoucna zamýšlí vybudovat místní muzeum.

/Vloženo 12.10.2019/


Účelová sbírka na renovaci přízemí a vybavení farní kanceláře v budově fary v Českém Meziříčí:

V sobotu 5. října a v neděli 6. října proběhne v našich kostelích účelová sbírka na renovaci přízemí a vybavení farní kanceláře v budově fary v Českém Meziříčí! Kdo by chtěl poskytnout peněžní dar na tento účel (fyzická nebo právnická osoba), může tak učinit hotově v kostele (v sakristii) nebo zasláním na farní účet č. 1243292399/0800. V takovém případě je zhotovována darovací smlouva, která slouží jako podklad pro odečtení z daní za daný rok. Své dary můžete poskytnout také mimo uvedené termíny. Za jakýkoliv peněžní dar na výše uvedený účel ze srdce děkujeme!

/vloženo 5.10.2019/


Začátek výuky náboženství ve školním roce 2019/2020:

V tomto týdnu – od 2. října 2019 – začíná výuka náboženství v našich farnostech. V obci České Meziříčí, Bohuslavice a Černčice bude tato výuka probíhat podle následujícího rozpisu:

/vloženo 28.9.2019/


Sborový koncert v kostele sv. Kateřiny v Českém Meziříčí:

 

/Vloženo 25.5.2019/


Sborový koncert v kostele sv. Kateřiny v Českém Meziříčí:

/vloženo 27.4.2019/


Pastýřský list biskupů:

/vloženo 23.3.2019/


Pozvání na pouť do Libice nad Cidlinou:

/vloženo 23.3.2019/


Pozvání na pouť snoubenců:

/vloženo 23.3.2019/


Pozvání na diecézní setkání mládeže:

/vloženo 23.3.2019/


 

Pozvání na duchovní obnovu pro manžele:

/vloženo 23.2.2019/


Poděkování za tříkrálovou sbírku v roce 2019:

/vloženo 23.2.2019/


Pozvání na duchovní víkend do kněžského semináře v Praze:

/vloženo 23.2.2019/


Pozvání na celostání setkání animátorů:

/vloženo 23.2.2019/


Nabídka studia na církevní střední škole Jana Boska v Praze-Karlíně:

/vloženo 23.2.2019/


Pozvání na povánoční posezení v Bohuslavicích:

/vloženo 5.1.2019/


Živý Betlém v Bohuslavicích:

V neděli 6. ledna 2019 jste zváni do Bohuslavic na živý Betlém!

/vloženo 29.12.2018/


Vánoční přání:

Aby vánoční tajemství nezůstalo pouze na úrovni romantiky či chvilkového citového vzplanutí, kéž Ježíšovo živé světlo prostoupí celý náš život!

Požehnané vánoce přeje P. Václav Loukota.

/vloženo 24.12.2018/


Vánoční rytmické zpívání při mši svaté V Českém Meziříčí:

/vloženo 23.12.2018/


Setkání s P. Janem Linhartem v Bohuslavicích – cestopisné povídání:

Ve středu 26. prosince 2018 se uskuteční setkání s P. Janem Linhartem, který bude vyprávět o své cestě do Vietnamu, Kmbodži a Thajska. Setkání proběhne na obecním úřadě v Bohuslavicích od 18:00 h.

/vloženo 23.12.2018/


Začátek adventní doby a žehnání adventních věnců:

V neděli 2. prosince začíná adventní doba – příležitost k zastavení, ztišení a rozjímání o životní cestě. Křesťané tento čas spojují s přípravou na slavnost Narození Ježíše Krista. Jde především o to, vyčlenit si každý den čas, v němž můžeme pronikat do tajemství Boha, světa i člověka. Je to jakýsi sestup do našeho nitra, kde se odehrávají nejdůležitější věci našeho života, protože zde můžeme potkat živého Boha. Symbolem adventní doby se stal adventní věnec, jehož stále přibývající světlo (každou neděli hoří o jednu svíci více) reprezentuje ono duchovní světlo v naší duši. V našich farnostech proběhne žehnání adventních věnců ve všech kostelích, kde se slaví liturgie 1. neděle adventní. Máte tedy možnost přinést si své adventní věnce na tyto bohoslužby k požehnání.

Přeji všem klidnou adventní dobu. P. Václav Loukota

/vloženo 28.11.2018/