Původní gotický kostel byl založen před rokem 1361. Při přestavbě původního gotického kostela v 16. století byly klenby sneseny, takže nyní je kostel plochostropý. Kostel je jednolodní, presbytář užší, zakončený pravoúhle, sakristie v ose v západním průčelí s předsíňkou. V závěru presbytáře se nachází gotický hrotitý sanktuář. Kruchta je dřevěná, trojramenná, nesená dřevěnými sloupy. Západní portál je hrotitý s profilovaným ostěním a trojlistou kružbou.

Inventář pochází především z 2. poloviny 17. století. V kostele se nachází portálový hlavní oltář z let 1690-1696 s obrazem sv. Jana Křtitele od J. Hanuše z roku 1769. Najdeme zde také vzácný pozdně gotický křídlový oltář z dílny mistra čáslavské desky s obrazem Krista Trpitele. V pravé části oltáře můžeme vidět obrazy sv. Jana Křtitele, sv. Pavla a sv. Kateřiny, v jeho levé části jsou pak vyobrazeny postavy sv. Jana Evangelisty, sv. Petra a sv. Doroty. Na předělu oltáře se nachází kalich mezi dvěma anděly a po stranách jsou vytvořeny vázy s květinami. Namalován byl roku 1533 zřejmě přímo pro rohenický kostel. Kazatelna pochází z konce 17. století a cínová křtitelnice z roku 1602. V roce 1652 byla přistavěna samostatně stojící dřevěná osmiboká zvonice.